Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.18
ze dne 31.10.2007

Usnesení ke změně výše úhrady za věcné břemeno k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy na stavbu: "PH6, Galandova č.p. 31, čk. 1656, P-043-2-1127" s úhradou za zřízení věcného břemene je výši 188,- Kč se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.

II. schvaluje po kontrole návrhu smlouvy právníkem uzavřít se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy na výše uvedenou stavbu za úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 188,- Kč.

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, případně jejích dodatků a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.

IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právníkem postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF