Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.31
ze dne 22.04.2009

Usnesení k žádosti pana XY  o pronájem bytu zvláštního určení č. XY o vel. 3+1 s přísl. v přízemí domu čp. 1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha-Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s žádostí pana XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193-4 , Praha 17 – Řepy ze zdravotních důvodů


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 29 ze dne 6. 4. 2009 pronajmout byt č. XY v přízemí bezbariérového domu panu XY, trvale bytem Vondroušova 1193, Praha-Řepy (4 osoby) s tím, že bude doloženo kladné stanovisko Odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. Byt bude pronajat za regulované nájemné ve výši 31,69Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. ukládá vedoucímu  OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF