Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.25
ze dne 20.08.2008

Usnesení k žádosti o souhlas se stavbou "Praha 17-Řepy, Praha 6-Břevnov, rek. kabelů VN TS 4088-TS3217, napájecí kVN, SDK  "

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti PRE distribuce, a.s., Svornosti 3199/19a,  Praha 5,  zastoupené Ivanou Vilímcovou, inženýrská činnost ve stavebnictví, Lednová 6, Praha 10, o souhlas vlastníka pozemků p.č. 1507/1 a 1381/1 v k.ú. Řepy, se stavbou Praha 17-Řepy, Praha 6-Břevnov, rek. kabelů VN TS 4088-TS3217, napájecí kVN,SDK. Rekonstrukce kabelového vedení roh ul. Čistovická a U Boroviček.


II.  schvaluje vydat souhlasné stanovisko k projektu stavby na pozemcích p.č. 1507/1 a p.č. 1381/1 s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá  o uzavření nájemní smlouvy pro zařízení staveniště ( dočasný zábor částí pozemků) za účelem realizace stavby.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele, zajistit splnění usnesení .

Tisk Export článku do PDF