Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.11
ze dne 09.03.2009

Usnesení k volnému bytu o vel. 1+1 s přísl. v 2. patře domu čp. 241 v Čistovické ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. projednala návrh MK č.26 ze dne 19.1.2009 pronajmout volný byt o vel. 1+1 s přísl. v 2. patře domu čp. 241 v Čistovické ul., Praha – Řepy žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, trvale bytem Ke kulturnímu domu, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 3.9.2008, zařazena byla v MK č.23 dne 6.10.2008


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu o vel. 1+1 s přísl. v 2. patře domu čp.241 v Čistovické ul. paní XY, bytem Ke kulturnímu domu, Praha-Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF