Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.17
ze dne 23.04.2008

Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1099 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. projednala návrh MK č. 17 ze dne 14.4.2008 pronajmout volný byt o vel.1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1099 v Žufanově ul., Praha-Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, trvale evidované bytem Španielova 1276, Praha 17-Řepy (2 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 4.4.2005.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1099 v Žufanově ulici paní XY, trvale evidované bytem Španielova 1276, Praha -Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF