Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.35
ze dne 21.01.2008

Usnesení k volnému bytu č.8 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. projednala návrh MK č. 14 ze dne 14.1.2008 pronajmout volný byt č. 8 o vel.1+k.k. s přísl. ve 2. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu  panu XY, trvale evidovanému na ohlašovně ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha-Řepy (1 osoba). Jmenovaný je veden v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 15.1.2007. Náhradníkem na pronájem uvedeného bytu byla současně navržena  paní XY , bytem Španielova 1276/36, Praha - Řepy (2 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí od 4.4.2005.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu č. 8 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici panu XY , trvale evidovanému na ohlašovně ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha-Řepy (1 osoba). Náhradníkem je navržena paní XY , bytem Śpanielova 1276, Praha - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ 30.1.2008.

Tisk Export článku do PDF