Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.16
ze dne 20.08.2008

Usnesení k uzavření dodatku č. 2 k SOD SM 0700000083 ze dne 30.4.2007 mezi MČ Praha 17 a YBN CONSULT - znalecký ústav, Václavské nám. 1, Praha 1

Rada MČ

I. projednala návrh předkladatele ve smyslu usnesení RMČ č. 31.34 ze dne 9.4.2008 na změnu zadání objektu pro zpracování ocenění bytových jednotek z důvodu nedokončení kontaktního zateplovacího systému na fasádě objektu Galandova 1243 až 1246 v k.ú . Řepy.


II.  schvaluje z důvodu regenerace panelového objektu Galandova čp. 1243 až 1246 (140 BJ) 

- změnu zadání objektu na zpracování ocenění BJ pro objekt Galandova čp. 1235 až 1238 (140 BJ)

- uzavření Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo (SOD) č. SM 0700000083 ze dne 30.4.2007 na zpracování znaleckých posudků pro bytové jednotky v panelovém objektu v ulici Galandova čp. 1235 až 1238 (140 bytových jednotek). Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu Dodatku č. 2 k SOD č. SM 0700000083 ze dne 30.4.2007, uzavřené mezi MČ Praha 17, zastoupenou starostkou Jitkou Synkovou a YBN CONSULT - Znaleckým ústavem s.r.o., se sídlem Václavské nám. 1, Praha 1, zastoupeným jednatelem Ing. Bedřichem Malým a Ing. Yvettou Fialovou, CSc.


IV. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF