Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.16
ze dne 27.06.2007

Usnesení k souhlasu vlastníka dotčených pozemků se stavbou Karlovarská ul.- napojení na akci ŘSD - úsek Drnovská- Slánská ke stavebnímu povolení

Rada MČ

I. projednala žádost investora TSK hl.m.Prahy v zastoupení firmy DIPRO , s.r.o. o souhlas
vlastníka pozemků:
- p.č.1360/2,1360/5,1360/6,1361,1362,1365/50,1378/1(PK469/1),1378/10,1378/19,1378/29 vše k.ú. Řepy pro veřejně prospěšnou stavbu odsouhlasenou územním rozhodnutím - ul. Karlovarská - napojení na a akci ŘSD - úsek Drnovská- Slánská .
- žádost investora o souhlas vlastníka s kácením dřevin na dotčených pozemcích , plnou moc pro firmu DIPRO s.r.o.na zajištění rozhodnutí o kácení dřevin dle Dendrologického elaborátu ze dne 3.4.2006 a souhlasného stanoviska OŽPD MČ Praha 17.

II. schvaluje vydání souhlasu vlastníka pozemků ke stavebnímu povolení pro dotčené pozemky
p.č.1360/2,1360/5,1360/6,1361,1362,1365/50,1378/1(PK469/1),1378/10,1378/19,1378/29 vše v k.ú. Řepy pro -Veřejně prospěšnou stavbu Karlovarská ul.- napojení na a akci ŘSD - úsek Drnovská- Slánská s tím, že u dočasných záborů budou uzavřeny smlouvy o výpůjčce pozemků a pokud dojde k trvalému záboru pozemků bude majetkoprávně vypořádáno..

III. schvaluje vydání souhlasu vlastníka s kácením dřevin na dotčených pozemcích , plnou moc pro firmu DIPRO s.r.o.na zajištění rozhodnutí o kácení dřevin dle Dendrologického elaborátu ze dne 3.4.2006 a na základě souhlasného stanoviska OŽPD MČ Praha 17.


IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF