Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.19
ze dne 24.09.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1409/1, k.ú.Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Stavebního auditu s.r.o. Oldřichova 49, Praha 2, který zastupuje dle mandátní smlouvy pí XY,  majitelku pozemků p.č.1060/1 a 1062/2, o pronájem části pozemku-komunikace p.č.1409/1o výměře 60m2 pro stavební činnost ve dnech 20.9.- 30.9.2008.


II. schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části pozemku komunikace p.č. 1409/1 o výměře 60m2 pro stavební činnost ve dnech 20.9. -  30.9.2008. Cena nájemného dle usnesení RMČ č.8.12 ze dne 26.3.2007 celkem 1 200,-Kč.


III. ukládá vedoucímu OSOM uzavřít nájemní smlouvu pro stavební činnost na část pozemku p.č.1409/1 pro Stavební audit s.r.o. 


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy popř. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF