Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.9
ze dne 07.05.2008

Usnesení k prodloužení doby pronájmu pozemku pro akci "Regenerace panelového domu v ul. Nevanova čp. 1034, 1035 a 1036 v Praze 6 - Řepích"

Rada MČ

I. projednala žádost Družstva Nevanova 1034, 1035, 1036 se sídlem Nevanova č.p. 1035/20, Praha 6 - Řepy o prodloužení doby pronájmu z 30.4.2008 na 30.5.2008 u nájemní smlouvy SM 0800000178 o nájmu pozemků č. parc. 1142/300, 1142/302 a 1142/303 v k.ú. Řepy.


II. schvaluje uzavřít s Družstvem Nevanova 1034, 1035, 1036 se sídlem Nevanova č.p. 1035/20, Praha 6 - Řepy dodatek č.1 o prodloužení doby pronájmu do 30.5.2008 ke smlouvě SM 0800000178 o pronájmu částí pozemků č. parc. 1142/300, 1142/302, 1142/303 v k.ú. Řepy, event. další dodatky v případě opětovného nedodržení termínu pro vyklizení pozemku.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatků ke smlouvě č. SM 0800000178 o pronájmu pozemků č. parc. 1142/300, 1142/302, 1142/303 v k.ú. Řepy.

Tisk Export článku do PDF