Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.34
ze dne 22.07.2009

Usnesení k připojení sousedící stavby pod označením„Boromeum – dům pro seniory v Praze 17, parc. č. 19, k. ú. Řepy“ na místní komunikaci ul. K Šancím, vybudování 2 vjezdů do areálu stavby, uložení inženýrských sítí, souhlas s kácením dřevin podél místní komunikace ul. Engelmüllerova a ul. K Šancím.

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost společnosti REMIN s.r.o. na základě plné moci investora stavby BONAKO Praha a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 o uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí, souhlas s vybudováním 2 vjezdů z ulice K Šancím do nádvoří areálu, souhlas s připojením sousedící stavby na místní komunikaci, souhlas s kácením dřevin podél místní komunikace ul. Engelmüllerovy a ul. K Šancím v rámci stavby pod označením „Boromeum – dům pro seniory v Praze 17, parc. č. 19, k. ú. Řepy.“, po pozemcích dle KN parc. č. 1433, 1434 a 63/1 v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

po podepsání dohody mezi investorem a MČ Praha 17 o spolupráci při přípravě a realizaci stavby:

a) uzavřít se společností BONAKO Praha a.s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí

b) vydat souhlas s vybudováním 2 vjezdů z ulice K Šancím do nádvoří areálu

c) vydat souhlas s připojením sousedící stavby na místní komunikaci

d) vydat souhlas s kácením dřevin podél místní komunikace ul. Engelmüllerovy a ul. K Šancím v rámci stavby pod označením „Boromeum – dům pro seniory v Praze 17,  parc. č. 19, k. ú. Řepy.“, po pozemcích dle KN parc. č. 1433, 1434 a 63/1 v k. ú. Řepy.     


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení


IV. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 po podepsání dohody mezi investorem a MČ Praha 17 o spolupráci při přípravě a realizaci stavby:

a) k podpisu smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na inženýrské sítě                    

b) k vydání souhlasu s vybudováním 2 vjezdů z ulice K Šancím do nádvoří areálu

c) k vydání souhlasu s připojením sousedící stavby na místní komunikaci

d) k vydání souhlasu s kácením dřevin podél místní komunikace ul. Engelmüllerovy a ul. K Šancím v rámci stavby pod označením „Boromeum – dům pro seniory v Praze 17, parc. č. 19, k. ú. Řepy“, po pozemcích dle KN parc. č. 1433, 1434 a 63/1 v k. ú. Řepy“


Uzavření výše uvedených smluv a udělení souhlasů realizovat po podepsání dohody mezi investorem a MČ Praha 17 o spolupráci při přípravě a realizaci stavby.

Tisk Export článku do PDF