Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.42
ze dne 21.01.2008

Usnesení k návrhu  znění nové smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností dále jen "mandátní smlouva"

Rada MČ

I. projednala návrh znění nové smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností "mandátní smlouvy" s Obchodní spol. Optimis, s.r.o., správa nemovitostí, se sídlem Bendova 1121, Praha 6 -  Řepy, zastoupenou prokuristkou společnosti pí. Hanou Holečkovou.


II. schvaluje uzavřít s Obchodní společností Optimis, s.r.o., správa nemovitostí, se sídlem Bendova čp. 1121, Praha 6 -  Řepy, zastoupenou prokuristkou společnosti pí. Hanou Holečkovou nové znění smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností "mandátní smlouvy" . Smlouva č. SM 0200000070 ze dne 1.7.2000 pozbývá platnost dne 31.12.2007.Nová smlouva nabývá účinnosti dne 1.1.2008.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu "mandátní smlouvy" s Obchodní spol. Optimis s.r.o., se sídlem Bendova čp. 1121, Praha 6 - Řepy, zastoupenou prokuristkou spol. pí. Hanou Holečkovou .


IV. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF