Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.21
ze dne 12.01.2009

Usnesení k dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu pozemku p.č.1502/1 SMO800000046

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti AMO s.r.o.se sídlem Zívrova 1606/16, Praha 6 o dodatek č.l ke smlouvě o pronájmu pozemku pro stavební činnost č. SM0800000046 a o souhlas se vstupem na pozemek p.č. 1502/1 za účelem odvozu navážkové zeminy z pozemku p.č. 1502/13 v k.ú. Řepy po dobu 2 dnů, při vhodném počasí, tzn. po umrzlém nebo vyschlém terénu. Předpokládaný termín odvozu leden 2009 .


II. schvaluje uzavřít se společností AMO spol.s.r.o.dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. SM0800000046 o pronájmu pozemku p.č.1502/1 v k.ú. Řepy o velikosti  440m2 na dobu 2 dnů, za cenu 1 760,- Kč.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF