Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.18
ze dne 16.07.2008

Usnesení k akci "Karlovarská ulice - napojení na akci ŘSD - úsek Drnovská - Slánská" - pronájem části pozemku č. parc. 1360/2 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., divize Dopravní stavby, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 o uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 1360/2 v k.ú. Řepy v rozsahu 140m2 pro zařízení staveniště pro realizaci akce "Karlovarská ulice - napojení na akci ŘSD - úsek Drnovská - Slánská"


II. schvaluje po vypracování návrhu smlouvy právním zástupcem uzavřít se společností HOCHTIEF CZ, a.s, divize Dopravní stavby, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 smlouvu o pronájmu části pozemku č. parc. 1360/2 v k.ú. Řepy v rozsahu 140m2 pro účely zařízení staveniště na dobu od 1.7.2008 do 31.12.2008 za cenu 8.187,-Kč.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 1360/2 v k. ú. Řepy.

Tisk Export článku do PDF