Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000338/2019

MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy. Dodatek č. 2

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 2014/0087 na stavbu "MŠ Socháňova 1175 a 1176 - zateplení objektu, rekonstrukci varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy" spočívající v prodloužení záruky na podlahové konstrukce v celém rozsahu dle původní projektové dokumentace o 1 rok, tj. do 22. 9. 2021. Zhotovitel poskytne k zajištění splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla k prodloužené záruční lhůtě na podlahové konstrukce bankovní záruku ve výši 100 000 Kč do 22. 9. 2021

2. rozhodla

o přijetí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 2014/0087 na stavbu "MŠ Socháňova 1175 a 1176 - zateplení objektu, rekonstrukci varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy" spočívající v prodloužení záruky na podlahové konstrukce v celém rozsahu dle původní projektové dokumentace o 1 rok, tj. do 22. 9. 2021. Zhotovitel poskytne k zajištění splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla k prodloužené záruční lhůtě na podlahové konstrukce bankovní záruku ve výši 100 000 Kč do 22. 9. 2021

Zhotovitel stavby:
Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, Kladno, IČO: 451 46 802

3. zplnomocňuje

starostku MČ k podpisu Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2014/0087  schválené kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF