Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000298/2013

Umístění reklamního poutače na pozemku parc. č. 1352/46 v k. ú. Řepy, pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala
žádost Veterinární kliniky Jaggy Praha o souhlas s umístěním reklamního poutače o velikosti do 6 m2 na části pozemku parc.č. 1352/46 na dobu neurčitou. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17. 
2. schvaluje
umístění reklamního poutače o velikosti do 6 m2 na části pozemku parc.č. 1352/46, v k.ú. Řepy, jehož správa je svěřena MČ Praha 17, lokalita ul. Reinerova. Nájemní smlouva bude uzavřena s žadatelem na dobu neurčitou s nájemným ve výši 30.000,- Kč/rok.
3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy a případných dodatků.
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF