Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000296/2013

Projednání cen za pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro umístění stánků na kulturních akcích

Rada městské části

1. projednala
ceny za pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro umístění stánků na kulturních akcích
2. schvaluje

ceny za pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro umístění stánků na kulturních akcích takto:

- doba pronájmu za 1. den                                                200,- Kč/m2

- doba pronájmu od 2. do 10. dne (včetně)                    30,- Kč/m2/den

- doba pronájmu od 11. do 20. dne (včetně)                   20,- Kč/m2/den

- doba pronájmu od 21. do 29. dne (včetně)                   10,- Kč/m2/den

- doba pronájmu od 30. a více dnů                                  5,- Kč/m2/den - nutno zveřejnit záměr před projednáním v RMČ Praha 17

Pokud dojde bez předchozího písemného upozornění zástupce pronajímatele (OSOM) k překročení doby nájmu, na kterou byla smlouva uzavřena, bude cena ode dne následujícího, kdy měl být nájem ukončen, stanovena ve výši 50,- Kč/m2/den.

Požádá-li žadatel o pronájem pozemku o použití jiné (nižší) ceny pro daný případ než výše uvedené, bude jeho žádost předložena k posouzení Radě MČ Praha 17 prostřednictvím OSOM.

3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy a případných dodatků
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF