Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000183/2013

Revokace usnesení 72. jednání Rady Městské části Praha 17 ze dne 22.05.2013 č. UsRMČ 000151/2013

Rada městské části

1. projednala

revokaci usnesení RMČ 72 ze dne 22.05.2013 č. 000151/2013, a to změny návrhu smlouvy o poskytování právních služeb, která byla schválena usnesením RMČ 72 ze dne 22.05.2013 č. 000151/2013. Tato změna spočívá v drobných formálních úpravách a v dílčích změnách, které by mohly být v budoucnosti pro Městskou část Praha 17 výhodné. Jedná se o následující změny:

Čl. III, odst. 1, písm. a) – jedná se o pouhou formulační úpravu, aby bylo zřejmé, že paušál zahrnuje i právní analýzy a převzetí kauz.

Čl. III, odst. 1, písm. c) – vypuštěn z titulu neostrosti pojmů „mimořádný rozsah, mimořádná náročnost, přičemž případné poskytování právních služeb v cizím jazyku se přesouvá do nového písm. c) a dosavadní písm. d) až f) se označují jako c) až e).

Čl. III, odst. 1, písm. e) – opravy paragrafového označení v souladu podle vyhl. č. 177/1996 Sb.

Čl. V, odst. 1 – vypuštění finanční kompenzace 100.000,- Kč při výpovědi smlouvy ze strany klienta.

   

2. schvaluje

revokaci usnesení RMČ 72 ze dne 22.05.2013 č. 000151/2013, a to změnu návrhu smlouvy o poskytování právních služeb, která byla schválena usnesením RMČ 72 ze dne 22.05.2013 č. 000151/2013. v následujícím rozsahu

Čl. III, odst. 1, písm. a) – jedná se o pouhou formulační úpravu, aby bylo zřejmé, že paušál zahrnuje i právní analýzy a převzetí kauz.

Čl. III, odst. 1, písm. c) – vypuštěn z titulu neostrosti pojmů „mimořádný rozsah, mimořádná náročnost, přičemž případné poskytování právních služeb v cizím jazyku se přesouvá do nového písm. c) a dosavadní písm. d) až f) se označují jako c) až e).

Čl. III, odst. 1, písm. e) – opravy paragrafového označení v souladu podle vyhl. č. 177/1996 Sb.

Čl. V, odst. 1 – vypuštění finanční kompenzace 100.000,- Kč při výpovědi smlouvy ze strany klienta.

3. zplňomocňuje
starostku Městské části Praha 17 k podpisu smlouvy o právní pomoci se schválený změnami
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF