Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000166/2013

Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy"

Rada městské části

1. projednala
pořadí nabídek a přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce
"Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy", zadané  dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném pdlimitním řízení
2. souhlasí

s pořadím nabídek dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a s přijetím nejvhodnější nabídky uchazeče: DAMIRO 2000 s.r.o., Praha 6, Na Fialce 1551/59, PSČ 163 00,
IČ: 26136473
Nabídková cena bez DPH 4 967 157,46, vč. DPH 6 010 260,56 Kč, doba provádění 61 dní, vzhledem k požadavku MČ Praha 17 na zvětšení rozsahu rekonstrukce a provedení dalších prací v r. 2013, rada souhlasí s navýšením rozpočtu akce o částku 3 000 tis. Kč, z fondu obnovy úpravou rozpočtu v červnu 2013 

3. ukládá
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo po schválení kompetentními osobami, EO navýšení finančních prostředků z fondu obnovy
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF