Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000148/2019

Prodej pozemku parc.č.1310/3, k.ú. Řepy, při ulici Drahoňovského, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

se žádostí Magistrátu hl. Prahy a se žádostí firmy Newlakita,s.r.o.;

2. nesouhlasí

s prodejem pozemku parc.č.1310/3, k.ú. Řepy firmě Newlakita,s.r.o.;

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele;

4. ukládá

OSOM požádat Magistrát hl. Prahy o svěření pozemku par.č. 1310/3, k.ú. Řepy do správy ÚMČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF