Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000138/2020

Další opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu pro nájemce nebytových prostor sloužících k podnikání svěřených do správy městské části Praha 17

Rada městské části

1. se seznámila

s důvody pro přijetí dalšího opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu pro nájemce nebytových prostor sloužících k podnikání svěřených do správy městské části Praha 17,

2. projednala

postup pro vyřizování žádostí o odpuštění nájemného nebo části nájemného za nájem nebytových prostor sloužících k podnikání ve svěřené správě městské části Praha 17 z důvodu snížené možnosti užívat tyto prostory v souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními při epidemii, z důvodu stabilizace současných nájemců podnikajících v pronajatých nebytových prostorách a zejména v zájmu zachování služeb pro občany městské části Praha 17,

3. souhlasí

s postupem pro vyřizování žádostí o odpuštění nájemného nebo části nájemného za nájem nebytových prostor sloužících k podnikání ve svěřené správě městské části Praha 17 z důvodu snížené možnosti užívat tyto prostory v souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními při epidemii, z důvodu stabilizace současných nájemců podnikajících v pronajatých nebytových prostorách a zejména v zájmu zachování služeb pro občany městské části Praha 17,

4. ukládá

OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení  a vyřizovat žádosti o odpuštění nájemného  dle odsouhlaseného postupu.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF