Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000138/2019

Stavba "Přeložka kabelu 22kV TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4143" a "Kabelové vedení NN TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4223" - Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, 120 00 Praha 2, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu "Přeložka kabelu 22kV TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4143" a "Kabelové vedení NN TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4223" na pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy, za účelem umítění a provozování součásti distribuční soustavy "Přeložka kabelu 22kV TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4223" a "Kabelové vedení NN TS 1720 - TS 4207 - stavební objekt č. 4223", s PREdistribuce a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, jako oprávněným, a příspěvkovou organizací, závod Praha, jako investorem stavby, s tím, že jednorázová náhrada bude činit 1.920 Kč bez DPH, 

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF