Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000137/2020

Pronájem pozemků parc. č. 1447/2, 248/4, 248/3, 1447/3 v k. ú. Řepy z důvodu realizace stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1431/1 v k. ú. Řepy"

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti U kaménky s. r. o., Tvrdonická 480/2, 155 21 Praha 5 - Zličín, o pronájem částí pozemků parc. č. 1447/2 , 248/4, 248/3, 1447/3 v k. ú. Řepy o celkové výměře 224 m2, v termínu od 11. 5. do 30. 6. 2020, z důvodu realizace napojení inženýrských sítí, rozšíření a úprav komunikace U Kaménky a úprav křižovatky ulic U Kaménky - Ke Kaménce, v rámci stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1431/1 v k. ú. Řepy",

2. schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 1447/2 , 248/4, 248/3, 1447/3 v k. ú. Řepy o celkové výměře 224 m2, v termínu od 11. 5. do 30. 6. 2020, z důvodu realizace napojení inženýrských sítí, rozšíření a úprav komunikace U Kaménky a úprav křižovatky ulic U Kaménky - Ke Kaménce, v rámci stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1431/1 v k. ú. Řepy", za cenu 68.544 Kč,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF