Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000123/2013

Žádost o souhlas s umístěním stavby "DOMOV KARLA SV. BOROMEJSKÉHO, ŘEPY - PŘÍSTAVBA", z hlediska dotčení pozemku parc.č. 1434 k.ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala
žádost Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 321/12, 118 00 Praha, Malá Strana (zastoupené Ing. Otakarem Herešem, Evropská 96, 160 00 Praha 6), o souhlas s umístěním stavby "DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, ŘEPY - PŘÍSTAVBA", z hlediska dotčení pozemku parc.č. 1434 k.ú. Řepy,
2. schvaluje

a) vydání souhlasu s umístěním stavby "DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, ŘEPY - PŘÍSTAVBA" Kongregaci Milosrdných sester sv. K arla Boromejského, Šporkova 321/12, 118 00 Praha, Malá Strana,

b) uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu části pozemku parc.č. 1434 k.ú. Řepy po dobu realizace stavby:

- rozšíření komunikace ul. K Šancím, před hlavním vstupem do objektu přístavby, o výměře cca 13 m2,

- rozšíření místní komunikace ul. K Šancím, před kolmými parkovacími stáními a v celé délce podélných parkovacích stání na jižní straně areálu Domova, o výměře cca 90 m2,

- vjezd na parkoviště při západním okraji areálu Domova, o výměře cca 41 m2,

- nová spojka NN před křižovatkou na západní straně území ulice K Šancím, o výměře cca 6 m2, 

- nová spojka NN u plotové zdi jižně od nového vjezdu na parkoviště, na západní straně areálu Domova, o výměře cca 8 m2,

- nová vodovodní přípojka před jihovýchodním rohem objektu přístavby, o výměře cca 10 m2,

s tím, že cena nájmu (dle usnesení RMČ č. 32.42 ze dne 18.1.2012) bude stanovena na základě specifikace doby provádění stavby žadatelem, v dostatečném předstihu před zahájením stavby (v případě, že doba provádění stavby přesáhne 30 dnů, bude před uzavření nájemního vztahu záměr vyvěšen na úřední desce ÚMČ Praha 17, po dobu 15 dnů),

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni a následné uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku parc.č. 1434 k.ú. Řepy pro trvalé umístění stavby:

- nová spojka NN před křižovatkou na západní straně ullice K Šancím o délce cca 1m,

- nová spojka NN u plotové zdi jižně od nového vjezdu na parkoviště, na západní straně areálu Domova, o délce cca 2,2m,

nová vodovodní přípojka před jihovýchodním rohem objektu přístavby, o délce cca 3m,

s tím, že jednorázová cena za věcné břemeno činí(dle usnesení RMČ č. 15.12 ze dne 11.5.2011), v případě spojek NN 6.000,- Kč (bez DPH), v případě vodovodní přípojky 6.000,- Kč (bez DPH), celkem 12.000,- Kč (bez DPH),  

3. ukládá
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit plnění usnesení, 
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje

starostku k podpisu smlouvy o krátkodobém nájmu pozemku po dobu realizace stavby, smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni a smlouvy o věcném břemeni pro trvalé umístění stavby, případně jejích dodatků.

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF