Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000117/2020

Smlouva o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení k pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení, pro STL přípojku plynu Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, k pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. schvaluje

uzavření smlouvy se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. členem koncernu Pražská plynárenská, a. s., o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení k pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy, s tím, že jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, dle Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní na budované plynárenské zařízení, č. 679/2018/OOBCH ze dne 14. 8. 2018, bude činit 270 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF