Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000113/2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“

Rada městské části

1. bere na vědomí

Předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí

Se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Celoroční údržba veřejné zeleně
oblast staré zástavby v části Řepy II“

3. ukládá

Realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
4. zmocňuje

Starostku PhDr. J. Synkovou k podpisu příslušné výzvy k podání nabídky, ve znění
schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF