Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000106/2013

Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení

Rada městské části

1. projednala
žádost XXXXXXXXX XXXXX, bytem Vondroušova 1217, Praha 6 - Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení v celkové výši 59.601,- Kč za byt č. 5 o vel. 3+1/L ve Vondroušově ulici čp. 1217 na období delší než 1,5 roku
2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit
uzavření splátkové dohody na období delší než 1,5 roku mezi XXXXXXXXXX XXXXXX, Vondroušova 1217 a Městskou částí Praha 17 na dlužnou pohledávku v celkové výši 59.601,- Kč (dlužné nájemné ve výši 43.315,- Kč a poplatky z prodlení ke dni 29.4.2013 ve výši 16.286,- Kč) při výši měsíční splátky 500,- Kč do uhrazení dluhu. Splátková dohoda bude uzavřena formou notářského zápisu (dle Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 schválených ZMČ Praha 17 dne 12.12.2012).
3. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit
aktualizaci dlužné částky ke dni sepisování notářského zápisu, resp. k poslednímu dni předcházejícího měsíce, v němž bude notářský zápis sepsán
4. ukládá
předložit materiál k projednání ZMČ
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF