Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000092/2020

Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 2136 (o výměře 50 m2) zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 2136 (o výměře 50 m2), zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

2. souhlasí

s dlouhodobou výpůjčkou části pozemku parc. č. 2136 (o výměře 50 m2) v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, z důvodu zřízení 4 parkovacích stání pro služební vozidla Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy za podmínky, že stávající parkovací místa vyhrazená pro 4 vozy Policie ČR na pozemku parc. č. 2248 v k.ú. Řepy ve vlastnictví Hl.m. Prahy budou změněna na parkovací stání veřejná,

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF