Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000088/2020

Souhlas s realizací stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV Praha, Řepy, č. p.  1384–1386, ul. Laudova" z důvodu umístění nerezového komínového tělesa nad pozemkem parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost SVD Laudova 1384 - 1386, Laudova 1385/31, 163 00 Praha 6 - Řepy o souhlas městské části Praha 17 s realizací stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV Praha, Řepy, č. p.  1384–1386, ul. Laudova" z důvodu umístění nerezového komínového tělesa nad pozemkem parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s realizací stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV Praha, Řepy, č. p.  1384–1386, ul. Laudova" z důvodu umístění nerezového komínového tělesa nad pozemkem parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF