Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000087/2020

Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1356 - 1360“ na pozemku parc. č. 1502/8, ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1356 - 1360“ na pozemku parc. č. 1502/8, ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1356–1360“ na pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF