Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000085/2020

Souhlas s realizací stavby "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN" na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Elektroštika, s. r. o., U Družstva Ideál 13/1283, 140 00 Praha 4, o vyjádření souhlasu se stavbou "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN",na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17,

2. schvaluje

uzavření Smlouvy - souhlasu městské části Praha 17 s realizací stavby "Praha 6 Ruzyně, Ovocná, obnova kNN" na pozemcích parc. č. 1402/4, 1389/1 a 1387 v k. ú. Řepy a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF