Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000084/2020

Souhlas s připojení staveništní komunikace pro realizaci akce "Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu rodinnými domy, na pozemcích parc. č. 1447/3, 248/4, 260/1, 260/6 a 259 v k. ú. Řepy" sjezdem z místní komunikace ul. U Kaménky

Rada městské části

1. projednala

žádost VIVA IMMOVABLE ASSETS s. r. o., Na Fialce II 1640/60, 163 00 Praha 6 - Řepy a U kaménky s. r. o. Tvrdonická 480/2, 155 21 Praha 5 - Zličín  o vyjádření k PD dopravního připojení staveništní komunikace pro realizaci akce "Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu rodinnými domy, na pozemcích parc. č. 1447/3, 248/4, 260/1, 260/6 a 259 v k. ú. Řepy" sjezdem z místní komunikace ul. U Kaménky, 

2. schvaluje

vydání souhlasného stanoviska k připojení staveništní komunikace pro realizaci akce "Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu rodinnými domy, na pozemcích parc. č. 1447/3, 248/4, 260/1, 260/6 a 259 v k. ú. Řepy" sjezdem z místní komunikace ul. U Kaménky, pro účely vydání povolení podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

3. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF