Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000083/2020

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro sjezd z komunikace a přípojky plynu, el. energie, vody, splaškové a dešťové kanalizace k rodinnému domu na pozemcích parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XX o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, pro sjezd z komunikace a přípojky plynu, el. energie, vody, splaškové a dešťové kanalizace k rodinnému domu na pozemcích parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro sjezd z komunikace a přípojky plynu, el. energie, vody, splaškové a dešťové kanalizace k rodinnému domu na pozemcích parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy, s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti, dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2011/0249 ze dne 29. 9. 2011, bude činit 7.150 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF