Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000082/2020

Souhlas s realizací stavby "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17" na pozemcích parc. č. 346, 349, 368/3, 1241/21 a 1453/1 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost Technické správy komunikací hl. m. Prahy a. s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, o vydání stanoviska k realizaci stavby "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17", na pozemcích parc. č. 346, 349, 368/3, 1241/21 a 1453/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17,

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17" na pozemcích parc. č. 346, 349, 368/3, 1241/21 a 1453/1 v k. ú. Řepy a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF