Městská část Praha 17

10. jednání Rady městské části

ze dne 13.03.2019

Usnesení

Us RMČ 000080/2019

Provedení úkonů k zajištění zápisu korporace Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o obchodního rejstříku

Rada městské části

1. projednala

provedení úkonů právně nutných k zápisu korporace Zdravá Sedmnáctka s.r.o. do obchodního rejstříku,

2. schvaluje

provedení těchto úkonů právně nutných k zápisu korporace Zdravá Sedmnáctka s.r.o. do obchodního rejstříku:

 1. Městská část Praha 17 jakožto správce vkladu zřídí účet pro společnost a složí základní kapitál ve výši 100.000,- Kč.

 2. Zajištění potvrzení banky o složení základního kapitálu na účet korporace, zřízený správcem vkladu, tj. Městskou částí Praha 17.

 3. Prohlášení správce vkladu, tj. Městské části Praha 17 o splnění vkladové povinnosti zakladatele (není třeba ověřený podpis).

 4. Zajištění zápisu do Živnostenského rejstříku.

 5. Zajištění výpisu z tohoto rejstříku.

 6. Zajištění Čestného prohlášení jednatele a souhlas se zápisem do obchodního rejstříku s ověřeným podpisem jednatele a zajištění

 7. Rozhodnutí budoucího jednatele o umístění sídla nově založené obchodní společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

 8. Výpis z rejstříku trestů jednatele.

 9. Předložení notářem sepsané zakladatelské listiny s výše uvedenými dokumenty notářské kanceláři k zápisu do obchodního rejstříku.

3. ukládá
 1. Provedení bodu 1 a 2 - Ekonomickému odboru Úřadu Městské části Praha 17.

 2. Provedení bodu 3 - právnímu oddělení Úřadu Městské části Praha 17.

 3. Provedení bodu 4 až 7 - právnímu oddělení Úřadu Městské části Praha 17 ve spolupráci s jednatelem.

 4. Provedení bodu 8 - jednateli.

 5. Provedení bodu 9 - právnímu oddělení Úřadu Městské části Praha 17 ve spolupráci s jednatelem.

Provedení jednotlivých úkonů je třeba provést s maximálním urychlením tak, aby notářská kancelář mohla podat návrh na zápis do obchodního rejstříku nejpozději do 30. dubna 2019.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického Termín: 29.03.2019
Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. PhDr. JUDr. JUDr Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení Termín: 15.04.2019
Zodpovídá:  Jaroslav Bíro, Místostarosta MČ Praha 17 Termín: 15.04.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF