Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000079/2020

Valorizace nájemného v roce 2020 u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

1.zvýšení nájemného v roce 2020 o procentní míru inflace ve výši 2,8 % u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky,

2.návrh na uzavření dodatků ve věci doplnění ustanovení o možné každoroční valorizaci nájmu k nájemním smlouvám s nájemci bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, kde stávající nájemní smlouvy neobsahují ustanovení o valorizaci nájmu. Netýká se bytů krizových a startovacích,

2. schvaluje

1. zvýšení nájemného v roce 2020 o procentní míru inflace ve výši 2,8 % u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky,

2. uzavření dodatků ve věci doplnění ustanovení o možné každoroční valorizaci nájmu k nájemním smlouvám s nájemci bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, kde stávající nájemní smlouvy neobsahují ustanovení o valorizaci nájmu. Netýká se bytů krizových a startovacích,

3. text dodatku k nájemní smlouvě a text průvodního dopisu, které jsou přílohou tohoto předkladu.

3. zplnomocňuje

starostku MČ Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu dodatků ke smlouvám o nájmu pozemků,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF