Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000077/2020

Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou k návrhu zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky: "Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services",

2. souhlasí

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky "Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services",

3. ukládá

OINF realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 20.03.2020
4. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu výzvy k podání nabídek.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF