Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000066/2020

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy, pro podzemní komunikační vedení realizované v rámci stavby "VPI, Karlovarská, P6 Benzínka",

2. schvaluje

uzavření smlouvy s CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro podzemní komunikační vedení realizované v rámci stavby "VPI, Karlovarská, P6 Benzínka" na pozemku parc. č. 1378/43 v k. ú. Řepy, za cenu 6.750 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF