Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000064/2020

Souhlas s realizací přípojky slaboproudu na pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy v rámci stavby "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy"

Rada městské části

1. projednala

žádost Fisolta Property a. s., Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4, právního nástupce Fisolta plus s. r. o., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, o souhlas s realizací stavby přípojky slaboproudu na pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy v rámci stavby "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy",

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 2017/0205 ze dne 29. 8. 2017 ve věci souhlasu městské části Praha 17 s realizací stavby přípojky slaboproudu na pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy v rámci stavby "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy" společností Fisolta Property a. s., Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4, 

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu dodatku smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF