Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000063/2020

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1407/4 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky, na pozemku parc. č. 1407/4 v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky, na pozemku parc. č. 1407/1 v k. ú. Řepy, za cenu 6.750 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF