Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000062/2020

Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Rada městské části

1. projednala

v návaznosti na usnesení ZMČ č. 000028/2019 znění nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy, ve věci pronájmu Sportovního centra Řepy,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit
uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy, ve věci pronájmu Sportovního centra Řepy,
3. ukládá

místostarostovi městské části Praha 17, Ing. arch. Michalu Štěpařovi, předložit materiál k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 v návaznosti na zkolaudování stavby „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“ a předání díla zhotovitelem objednateli dle Smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2017, č. AV.16072.1.110.

Zodpovídá:  JUDr. Kateřina Kaljkovićová, Vedoucí právního odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )