Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“

Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000062/2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“

Rada městské části

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“

3. ukládá

realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
4. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu příslušné výzvy k podání nabídky, ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )