Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000060/2020

"Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zpracování PD - přijetí Dodatku č. 1

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0223 na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"

2. rozhodla

o přijetí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0223 na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"

Zhotovitel: Ing. Tomáš Řičař, Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO: 674 71 544

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání a navýšení ceny PD.

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 40 000,00 Kč
DPH 21%                              8 400,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 s DPH     48 400,00 Kč

Termín odevzdání se mění takto:
- prováděcí projektové dokumentace do 20. 3. 2020
- výkaz výměr a kontrolní rozpočet do 20. 3. 2020
- zajištní souhlasu hygienické stanice a hasičnského záchranného sboru s PD do 20. 4. 2020

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/0223 schválené kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF