Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000048/2020

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/0193 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)

Rada městské části

1. projednala

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/0193, uzavřené dne 30. 9. 2019 na prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, týkající se změny označení předmětné části pozemku dle přepracovaného geometrického plánu pod novým č. 1730-8/2020,

2. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/0193, uzavřené dne 30. 9. 2019 na prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, týkající se změny označení předmětné části pozemku dle přepracovaného geometrického plánu pod novým č. 1730-8/2020,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/0193,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF