Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000046/2020

Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 2. pololetí roku 2019

Rada městské části

1. se seznámila

se zprávou Právního odboru o stavu pohledávek ke dni 15. 1. 2020 za nájemci a uživateli bytů a prostorů sloužících k podnikání spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. ve smyslu Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů schválených ZMČ Praha 17 dne 19. 4. 2017 z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo služby spojené s užíváním bytů a prostorů sloužících k podnikání svěřených MČ Praha 17,

2. bere na vědomí

zprávu Právního odboru o stavu pohledávek ke dni 15. 1. 2020 za nájemci a uživateli bytů a prostorů sloužících k podnikání spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. ve smyslu Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů schválených ZMČ Praha 17 dne 19. 4. 2017 z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF