Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000046/2019

Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Rada městské části

1. se seznámila

s oznámením o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které se bude konat dne 8.2.2019 od 9:30 v sále CAMP - amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2

2. bere na vědomí

možnost nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně uplatnit u pořizovatele připomínky

3. ukládá

OÚRI zaslat vyrozumění na adresu: Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF