Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000043/2020

Uzavření dodatků s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu

Rada městské části

1. projednala

předložené návrhy dodatků ke stávající smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu,

2. schvaluje

uzavření předmětných dodatků smlouvy s Pražskou plynárenskou na poskytnutí slevy z ceny plynu,

3. ukládá
  1. tajemníkovi ÚMČ Bc. Petrovi Loučkovi uzavřít předmětné dodatky,
  2. vedoucí odboru OHOS zabezpečit příslušné administrativní kroky.
Zodpovídá:  Ivana Havlíčková, Vedoucí odboru hospodářské správy Termín: 14.02.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF