Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000042/2019

Dodatek ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0./0.0/15_004/0000088, název projektu: Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru

Rada městské části

1. se seznámila

s dodatkem ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

2. schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu ČR

3. pověřuje

Radima Drmolu k podepsání dodatku v elektronickém systému ISKP

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF