Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000040/2019

Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - změna kompetencí členů rady

Rada městské části

1. projednala

navrženou změnu OŘ ÚMČ Praha 17 v oblasti působnosti členů rady uvedenou v důvodové zprávě

2. schvaluje

navrženou změnu OŘ spočívající v úpravě kompetencí

3. ukládá

tajemníkovi ÚMČ zapracovat schválenou změnu do OŘ ÚMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu Termín: 15.02.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF