Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2009/1140 („Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“)

Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000001/2019

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2009/1140 („Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“)

Rada městské části

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu,

2. schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 2009/1140 („Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“) s poskytovatelem STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 31.01.2019
4. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu dodatku.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )